th

 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ เราจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ คือ

“กลุ่มบริษัทซีดีจีจะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี โซลูชันซึ่งใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

ด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และประสบการณ์ที่เราสั่งสมมายาวนาน ทำให้ผมมั่นใจว่า เราจะสามารถช่วยให้ลูกค้าและสังคมของเราในทุกภาคส่วนมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี

CLOSE
“TECHNOLOGY FOR A BETTER SOCIETY”

Digital Disruption นับเป็นความท้าทายสำคัญทางด้านเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้เกิดการเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมในทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของภาครัฐไปสู่  “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value – Based Economy) ตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0”  ทำให้องค์กรของเราต้องเร่งปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อก้าวให้ทันกับความท้าทายต่าง ๆ

ในฐานะองค์กรผู้ให้บริการด้านไอทีโซลูชันครบวงจรให้แก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี กลุ่มบริษัทซีดีจีภูมิใจที่ได้มีส่วนในการผลักดัน และยกมาตรฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยสู่ระดับสากลมาโดยตลอด

 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ เราจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ คือ

“กลุ่มบริษัทซีดีจีจะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี โซลูชันซึ่งใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

ด้วยองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และประสบการณ์ที่เราสั่งสมมายาวนาน ทำให้ผมมั่นใจว่า เราจะสามารถช่วยให้ลูกค้าและสังคมของเราในทุกภาคส่วนมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี

CLOSE
READ MORE

จากผู้ให้บริการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ในช่วงสงครามเวียดนาม ได้พัฒนาสู่กลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันชั่นต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที รวมไปถึงบริการหลังการขายพร้อมซ่อมบำรุงครบวงจร ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี

กลุ่มบริษัทซีดีจี ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 6 บริษัท คือ

 1. บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 2. บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
 3. บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
 4. บริษัท จีไอเอส จำกัด
 5. บริษัท โกลบเทค จำกัด
 6. บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้ให้บริการเทคโนโลยี โซลูชันซึ่งใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แบรนด์ (Brand Mantra): TECHNOLOGY FOR A BETTER SOCIETY

เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพสังคมที่ดีขึ้น

คุณค่าองค์กร (Core Values)

คุณค่าองค์กรเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทซีดีจียึดถือเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน เราปลูกฝังพนักงานให้มีค่านิยมเดียวกันกับองค์กร และได้สะท้อนออกมาเป็นแนวทางการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานและองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ไปด้วยกัน 

 1. Innovation – สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 2. Care – ดูแล ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และสังคม
 3. Trust – น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และพึ่งพาได้
 4. Dynamic – รวดเร็ว ว่องไว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 5. Determination – มุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อความเป็นเลิศ

หลักจรรยาบรรรณ (Code of Conduct)

CHRONICLE

2561

กลุ่มบริษัทซีดีจี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 มุ่งสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีโซลูชัน ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

2560

จุดประกายให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของโค้ด

2559

ก่อตั้ง บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก บริษัท ESRI Inc ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งภายในไทย เวียดนาม ลาว เมียนมา และ กัมพูชา

2558

บริษัท โกลบเทค จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ จากงานสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

2555

กลุ่มบริษัทซีดีจี ปรับเปลี่ยนแบรนด์ครั้งใหญ่ พร้อมมุ่งสู่การให้บริการแก่ประเทศ องค์กร และประชาชนในประชาคมอาเซียน

2554

ก่อตั้งบริษัท โกลบเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอล (Digital Map Data) และให้บริการข้อมูลพิกัดตำแหน่งครบทุกรูปแบบ (Dynamic Location Content) ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

2547

ก่อตั้งกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ดำเนินธุรกิจ IT Professional Services เพื่อดูแลและให้บริการด้าน IT Solutions ให้กับลูกค้าธุรกิจแบบครบวงจร

2544

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศสิงคโปร์ เข้ามาร่วมทุน ในบริษัท ลอจิก จำกัด

2543

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ บริการประชาชนดีเด่น “โครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรด้วยคอมพิวเตอร์” ให้กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2543

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการบริการและบริหารข้อมูลดีเด่น จากโครงการจัดทำระบบแผนที่และข้อสนเทศระบบจำหน่ายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

2542

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท จีไอเอส จำกัด สร้างศูนย์ข้อมูลแผนที่ (GIS Data Center) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

2536

เปลี่ยนชื่อบริษัท ดิจิตอล อินฟอร์เมชั่น แอสโซซิเอทส์ จำกัด (DIAL) เป็นบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) ผู้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Systems Integrator) รองรับตลาด Turnkey Solution

2534

ก่อตั้ง บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ESRI) ให้บริการด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบบครบวงจร (GIS) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท จีไอเอส จำกัด

2533

โครงการจัดทำเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัล Computer World Smithsonian Awards ด้านการใช้คอมพิวเตอร์สร้างประโยชน์ต่อสังคม

2532

บริษัท ลอจิก จำกัด (ในเครือ G-ABLE Group) ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ของ Sun Microsystems ในประเทศไทย

2530

ก่อตั้ง บริษัท คอมพิวเตอร์เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด (CPS) จัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์

2526

จัดทำเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรประชาชน และเก็บข้อมูลพื้นฐานประชากรไทยให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2519

เปลี่ยนผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเป็นคนไทยทั้งหมด

2511

ก่อตั้ง “บริษัท คอนโทรล ดาต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด” สาขาประเทศไทย

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

โครงการ Code Their Dreams

กลุ่มบริษัทซีดีจีเล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระตุ้นให้เยาวชนได้ เรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้าง แรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้เรื่องนี้ และเกิดความสนใจที่จะฝึกฝน เพิ่มเติมทักษะและความรู้ในระบบดิจิตอลในรูปแบบการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป ให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน โดยเริ่มจากนักเรียน ชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซีดีจีสำนักงานใหญ่

READ MORE

EXECUTIVE LEADERSHIP

AFFILIATES OF CDG

ALLIANCES

BACK TO TOP